Alleen Jij Coaching en Inspirator Moniek

Dit zijn de algemene voorwaarden van Alleen Jij Coaching en Inspirator Moniek (Alleen Jij Coaching). Het adres van Alleen Jij Coaching is Zuiderstraat 92, 1486ML West-Graftdijk, met het KvK-nummer 77003993.

Mocht u vragen hebben over deze voorwaarden, dan kunt u contact opnemen via info@alleenjijcoaching.nl, 0640805754 of per post: Alleen Jij Coaching en Inspirator Moniek, Overspoor 64N, 1688JH Nibbixwoud (Noord-Holland).

Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de opdracht van toepassing zal zijn. Afspraken die afwijken van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd.

 1. Dienstverlening
  Onze dienstverlening bestaat uit Coaching, begeleiding en inspiratie.
 2. Toepassing Algemene Voorwaarden
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en opdracht tussen Alleen Jij Coaching en u (de Opdrachtgever). Wij zullen deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan u toezenden. De algemene voorwaarden zijn ook beschikbaar op www.alleenjijcoaching.nl.
 3. Totstandkoming opdracht
  De opdracht komt tot stand wanneer Opdrachtgever laat blijken met de opdracht in te stemmen.
 4. Offertes en aanbiedingen
  4.1. Alle door Alleen Jij Coaching gemaakte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders afgesproken. Een aanbod in een offerte geldt enkel voor de specifieke onderliggende opdracht (en niet voor eventuele toekomstige opdrachten).
  4.2. Als de Opdrachtgever aan Alleen Jij Coaching gegevens verstrekt, mag Alleen Jij Coaching ervan uitgaan dat deze kloppen en zal Alleen Jij Coaching de offerte hierop baseren.
 5. Prijs
  5.1. Alleen Jij Coaching mag de prijs voor de dienstverlening tussentijds verhogen als er onvoorziene en kostprijsverhogende omstandigheden plaatsvinden na de totstandkoming van de opdracht.
  5.2. Als Alleen Jij Coaching genoodzaakt is om de prijs te verhogen door de omstandigheden genoemd in het vorige artikel, dan heeft de Opdrachtgever het recht de opdracht te annuleren. Reeds gemaakte kosten of uren worden in rekening gebracht. Opdrachtgever heeft in dergelijke gevallen geen recht op compensatie of schadevergoeding.
  5.3. De prijs is exclusief eventuele onkosten van Alleen Jij Coaching.
 6. Betaling en incassokosten
  6.1. Opdrachtgever moet altijd binnen dertig dagen na factuurdatum betalen.
  6.2. Als Opdrachtgever de factuur niet op tijd betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 8%, tenzij de wettelijke rente (als hij een consument is) of de wettelijke handelsrente (als hij een onderneming is) hoger is, want dan is hij die verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
  6.3. Als Opdrachtgever in verzuim is, is hij tevens alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan Alleen Jij Coaching. Bij een factuurbedrag tot €267 zullen deze kosten €40 zijn. Bij een hoger factuurbedrag zijn de maximale incassokosten als volgt:
  • 15% over de eerste €2.500;
  • 10% over het deel dat daarna overblijft, tot €5.000;
  • 5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €10.000;
  • 1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €200.000;
  • 0,5% over het overige deel, waarbij de totale incassokosten maximaal €6.775 bedragen.
  6.4. De volledige vordering van Alleen Jij Coaching op Opdrachtgever is onmiddellijk opeisbaar als:
  • Opdrachtgever een betalingstermijn overschrijdt;
  • Opdrachtgever failliet is verklaard of in surseance van betaling verkeert;
  • Opdrachtgever (vennootschap) ontbonden of geliquideerd wordt;
  • Opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
 1. Contractsduur
  7.1. Alleen Jij Coaching en Opdrachtgever gaan de opdracht aan voor onbepaalde tijd, tenzij Partijen anders overeenkomen.
  7.2. Bij een opdracht voor onbepaalde tijd gelden de volgende opzegtermijnen:
  • Alleen Jij Coaching kan de overeenkomst opzeggen per de eerste van de maand. De opzegtermijn is een maand. Alleen Jij Coaching zegt op per aangetekende brief.
  • Opdrachtgever kan de overeenkomst opzeggen per de eerste van de maand. Voor Opdrachtgever geldt een opzegtermijn van een maand. Opdrachtgever zegt op per aangetekende brief en vermeldt daarbij de reden van opzegging.
  • Partijen kunnen in gezamenlijk overleg de overeenkomst op elk moment beëindigen.
 2. Uitvoeringstermijn
  8.1. Als Opdrachtgever een vooruitbetaling is verschuldigd of informatie of materialen ter beschikking moet stellen, gaat de termijn waarbinnen Alleen Jij Coaching de werkzaamheden moet afronden pas in als de betaling, informatie of materialen zijn ontvangen door Alleen Jij Coaching.
  8.2. Als voor de uitvoering van de opdracht een termijn is overeengekomen of opgegeven, is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Alleen Jij Coaching eerst schriftelijk in gebreke te stellen.
  8.3. Opdrachtgever kan de opdracht niet ontbinden door termijnoverschrijding van Alleen Jij Coaching. Dit geldt niet als de uitvoering blijvend onmogelijk is of als Alleen Jij Coaching de opdracht ook niet uitvoert binnen een door Alleen Jij Coaching opnieuw schriftelijk medegedeelde termijn.
 3. Derden
  Alleen Jij Coaching mag werkzaamheden (deels) laten verrichten door derden. Artikelen 7:404 BW (uitvoering door bepaalde persoon), artikel 7:407 lid 2 (hoofdelijke aansprakelijkheid) en 7:409 BW (overlijden van bepaalde persoon) zijn niet van toepassing.
 4. Uitvoering opdracht
  10.1. Alleen Jij Coaching zal de opdracht naar zijn beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
  10.2. Alleen Jij Coaching mag de opdracht in verschillende fasen uitvoeren en de uitgevoerde delen afzonderlijk factureren.
  10.3. Als Alleen Jij Coaching de opdracht in fasen uitvoert, kan Alleen Jij Coaching de uitvoering van de onderdelen van een volgende fase opschorten, totdat Opdrachtgever de resultaten van de vorige fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
  10.4. Opdrachtgever zorgt dat hij tijdig alle informatie of materialen aan Alleen Jij Coaching verstrekt, die noodzakelijk zijn voor Alleen Jij Coaching om de opdracht uit te voeren.
  10.5. Als Opdrachtgever de noodzakelijke informatie of materialen niet tijdig verstrekt, mag Alleen Jij Coaching de uitvoering van de opdracht opschorten en de extra kosten die voortvloeien uit de vertraging factureren. Alleen Jij Coaching is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat Alleen Jij Coaching is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 5. Wijziging opdracht
  11.1. Als tijdens de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de inhoud van de opdracht te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen dat in onderling overleg doen.
  11.2. Alleen Jij Coaching kan de overeengekomen prijs verhogen of verlagen. Alleen Jij Coaching zal (als het mogelijk is) daarvan vooraf een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de opdracht kan ook de opgegeven termijn van uitvoering veranderen. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de opdracht, prijs en uitvoeringstermijn.
  11.3. Alleen Jij Coaching mag een verzoek tot wijziging van de opdracht van Opdrachtgever weigeren, als dit in kwalitatief of kwantitatief opzicht gevolg kan hebben voor de werkzaamheden.
 6. Opschorting, ontbinding
  12.1. Alleen Jij Coaching mag de opdracht opschorten als Alleen Jij Coaching door omstandigheden (die buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan Alleen Jij Coaching niet op de hoogte was) tijdelijk zijn verplichtingen niet kan nakomen.
  12.2. Als nakoming blijvend onmogelijk is, kunnen partijen de opdracht ontbinden voor het deel dat nog niet is nagekomen.
  12.3. Alleen Jij Coaching mag nakoming van de opdracht opschorten als Opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet volledig of niet op tijd nakomt. Opdrachtgever moet Alleen Jij Coaching dan schadevergoeding betalen of schadeloos stellen.
 7. Tussentijdse opzegging
  13.1. Als Alleen Jij Coaching de opdracht tussentijds opzegt, zal Alleen Jij Coaching zorgen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging toerekenbaar is aan Opdrachtgever. Als de overdracht van de werkzaamheden voor Alleen Jij Coaching extra kosten meebrengt, komen de kosten voor rekening van Opdrachtgever.
  13.2. Alleen Jij Coaching mag de opdracht direct opzeggen (en is geen schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht) in een van de volgende gevallen:
  • Opdrachtgever overschrijdt een betalingstermijn;
  • Opdrachtgever is failliet of in surseance van betaling;
  • Opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
  • Opdrachtgever (natuurlijk persoon) wordt onder curatele gesteld of overlijdt; of
  • Er is sprake van een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.
 8. Overmacht
  14.1. Alleen Jij Coaching hoeft zijn verplichtingen niet na te komen als er sprake is van overmacht.
  14.2. Alleen Jij Coaching kan tijdens de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Als deze periode langer duurt dan twee maanden dan mogen allebei de partijen de opdracht ontbinden, zonder dat ze schadevergoeding verplicht zijn.
  14.3. Als Alleen Jij Coaching zijn verplichtingen deels is nagekomen en als het nagekomen gedeelte zelfstandig waarde heeft, mag Alleen Jij Coaching het nagekomen deel factureren.
 9. Eigendomsvoorbehoud
  15.1. Alles dat Alleen Jij Coaching levert, blijft eigendom van Alleen Jij Coaching totdat Opdrachtgever al zijn verplichtingen volledig is nagekomen.
  15.2. Opdrachtgever moet alles doen dat hij redelijkerwijs kan doen om de eigendommen van Alleen Jij Coaching veilig te stellen.
  15.3. Als Alleen Jij Coaching zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Alleen Jij Coaching om alle plaatsen te betreden waar de eigendommen zich bevinden, zodat Alleen Jij Coaching deze terug kan nemen.
 10. Onderzoek
  16.1. Opdrachtgever moet het geleverde onderzoeken op het moment dat hij het ter beschikking krijgt of wanneer de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Opdrachtgever moet onderzoeken of de kwaliteit en de kwantiteit van het geleverde klopt met hetgeen is overeengekomen en of het voldoet aan de eisen die partijen zijn overeengekomen.
  16.2. Opdrachtgever moet eventuele zichtbare gebreken binnen dertig dagen na levering schriftelijk aan Alleen Jij Coaching mededelen. Eventuele niet zichtbare gebreken moet hij dertig dagen na ontdekking daarvan schriftelijk aan Alleen Jij Coaching mededelen. De melding moet een gedetailleerde omschrijving van het gebrek bevatten.
 11. Klachten
  17.1. Opdrachtgever moet eventuele klachten schriftelijk en binnen een maand melden.
  17.2. Als Opdrachtgever een klacht op tijd indient, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.
  17.3. Als Opdrachtgever een klacht later meldt, komt hem geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
  17.4. Als vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dit op tijd is gemeld, dan zal Alleen Jij Coaching de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving van het gebrek door Opdrachtgever vervangen, herstellen of vergoeden.
  17.5. Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten van Alleen Jij Coaching die daardoor zijn ontstaan (zoals onderzoekskosten) geheel voor rekening van Opdrachtgever.
 12. Aansprakelijkheid
  18.1. Alleen Jij Coaching is alleen aansprakelijk voor directe schade van Opdrachtgever, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van Alleen Jij Coaching.
  18.2. Alleen Jij Coaching is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat Alleen Jij Coaching is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
  18.3. De aansprakelijkheid van Alleen Jij Coaching is steeds beperkt tot de factuurwaarde met een maximum van €1000,00.
  18.4. De aansprakelijkheid van Alleen Jij Coaching is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat zijn verzekeraar in dat geval uitkeert.
  18.5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Alleen Jij Coaching.
 13. Privacy Statement
  Alleen Jij Coaching beschermt uw persoonlijke gegevens goed. U kunt onze privacy statement vinden op onze website.
 14. Verjaringstermijn
  De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen Alleen Jij Coaching is één jaar.
 15. Vrijwaring
  21.1. Opdrachtgever vrijwaart Alleen Jij Coaching voor eventuele aanspraken van derden die schade lijden door uitvoering van de opdracht en waarvan de oorzaak niet aan Alleen Jij Coaching toerekenbaar is.
  21.2. Als derden Alleen Jij Coaching aanspreken, zal Opdrachtgever hem zowel buiten als in rechte bijstaan en alles doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
  21.3. Als Opdrachtgever geen maatregelen neemt, mag Alleen Jij Coaching zelf daartoe overgaan. Alle kosten en schade die daardoor ontstaan voor Alleen Jij Coaching, komen geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 16. Intellectuele eigendom
  22.1. Alleen Jij Coaching behoudt alle rechten op door hem gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur, creaties en de hierop betrekking hebbende informatie. Dit geldt ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of wanneer er later nog verbeteringen zijn aangebracht.
  22.2. Opdrachtgever mag de in het vorige lid genoemde zaken niet kopiëren (als dit niet voor intern gebruik is bij Opdrachtgever), aan derden tonen of ter beschikking stellen voor een ander doel anders dan waarvoor ze door Alleen Jij Coaching verstrekt zijn.
 17. Geheimhouding
  23.1. Tenzij er een wettelijke plicht of beroepsplicht is tot bekendmaking, zal Alleen Jij Coaching alle informatie van Opdrachtgever geheimhouden tegenover derden.
  23.2. Alleen Jij Coaching zal de informatie die door Opdrachtgever is gegeven niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij werd verkregen, behalve als Alleen Jij Coaching optreedt in een procedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
  23.3. Opdrachtgever zal de inhoud van overeenkomsten, opdrachtbevestigingen, offertes, rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van Alleen Jij Coaching niet openbaar maken en ervoor zorgen dat derden de inhoud daarvan niet zien.
 18. Nietigheid
  Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Overeenkomst. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.
 19. Strijdige clausule
  In het geval dat deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.
 20. Toepasselijk recht
  Nederlands recht.
 21. Bevoegde rechter
  Rechtbank Noord Holland.